Sponsorvirksomhet og overskuddsfordeling

 

Norsk Tippings samarbeidsavtaler har som mål å styrke selskapets omdømme og bygge langsiktig merkevareposisjon. Samfunnsansvar og bærekraft er integrert i alle samarbeidsavtaler.  .

Samarbeidsavtaler

Hvorfor sponser Norsk Tipping? 
Pengespillmeldingen fra 2017 legger føringene for selskapets sponsorvirksomhet: «Norsk Tipping si sponsorverksemd skal vere basert på forretningsmessige vurderingar og sikre så god sosialpolitisk måloppnåing som mogleg.»1 

Norsk Tipping har tydelige rammer og føringer for sitt sponsorarbeid. Alt selskapet gjør er koblet opp mot selskapets overordnede mål og er et strategisk virkemiddel for å:  

  • understøtte selskapets kanaliserings- og markedsmessige målsettinger 
  • øke kunnskapen og kjennskapen til selskapets tredelte samfunnsoppdrag 
  • bygge selskapsmerkets visjon og ønskede assosiasjoner 

Klikk på knappen under for å lese mer om Norsk Tippings sponsoravtaler.

Gå til sponsorsøknad
4.2_Overskuddet_vi_sier_nei_til.svg

 

Føringer for samarbeidsavtaler

Det er utarbeidet en «ikke-liste» som fungerer som en rettesnor for selskapets samarbeidsavtaler.

Våre samarbeidsavtaler skal ikke:

  • øke omsetning på kort sikt
  • fremme individuelle utøvere
  • bruke utøvere aktivt til å selge spill
  • ha aktivitet direkte mot barn og unge under 18 år
  • være direkte pengestøtte

 

Lokal tilstedeværelse

Norsk Tipping er lokalt tilstede for å øke kunnskapen om selskapets samfunnsoppdrag og -bidrag i befolkningen, blant overskuddmottakere og samarbeidspartnere. Selskapet gjør dette ved å være tett på grasrota der samarbeidspartnere og overskuddsmottakere gjennomfører aktivitet, ofte på anlegg finansiert av spillemidler. 

Best på norsk idrett

Norsk Tipping har vært tett på idretten siden 1948. Selskapet jobber med de store idrettene og begivenheter som har stor oppslutning i befolkningen.  Sammen med idretten jobber vi aktivt med holdninger, kunnskap og verktøy for å forebygge negative konsekvenser av pengespill i samfunnet. (kampfiksing, antidoping og spilleavhengighet)

Samfunnsansvar

Norsk Tipping er en stor samfunnsaktør som ønsker å påvirke samfunnet på en positiv måte og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.  Selskapets bruker sin samfunnsrolle og nærhet til idrett, kultur og frivillige organisasjoner til å skape endring på viktige samfunnsutfordringer. Selskapet uttrykker dette gjennom bærekraftløftene: 

«Vi bruker vår stemme og posisjon for å oppnå mer bærekraftig utvikling – sammen med andre»

«Vi engasjerer og løfter fram gode rollemodeller, og jobber for å sikre like muligheter og motvirke utenforskap i samfunnet.» 

Bærekraftsløftene setter retning for hvordan selskapet skal jobbe sammen med sine samarbeidspartnere. I fellesskap tar vi et samfunnsansvar og setter like muligheter på dagsorden.