"Til støtte for samfunnsnyttige formål..."

Gamle fotballsko

Pengespill uten kontroll og regulering kan gi sosiale problemer. Derfor er ikke pengespill en næringsvirksomhet der hvem som helst kan skaffe seg et utkomme, men et strengt regulert privilegium der sosialpolitiske hensyn veier tyngre enn hensynet til økende overskudd.

At overskuddet fra pengespill skal brukes til formål som kommer felleskapet til gode er derfor et av de bærende prinsippene for reguleringen av pengespill i Norge.

Hele overskuddet fra Norsk Tipping (spillemidlene) går uavkortet til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10.

Pengene fordeles etter den såkalte tippenøkkelen, som bestemmer hvordan potten skal fordeles mellom idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige formål.

Tippenøkkelen har endret seg med ujevne mellomrom gjennom hele Norsk Tippings historie, men idrett har vært med hele veien. Forskning fikk en del av overskuddet fram til 2003, mens norsk kultur kom med som overskuddsformål på åttitallet. På 2000-tallet kom også humanitære/samfunnsnyttige organisasjoner med som mottaker av overskudd.

Se vår årsrapport for oppdatert og historisk oversikt over overføringene til de ulike formålene.

 

Idrettsmidlene

Spillemidlene er norsk idretts viktigste finansieringskilde. Idrettens andel av spillemidlene er med og finansierer alt fra toppidrett for OL-kandidatene til den nye femmerbanen til det lokale idrettslaget. Antidoping Norge, Toppidrettssenteret, nasjonalanleggene og de aller fleste nye små og store anlegg ute i kommunene får støtte gjennom spillemidlene. Det er Kulturdepartementet som fordeler idrettens andel av spillemidlene mellom de forskjellige formålene innenfor norsk idrett, den såkalte hovedfordelingen.

Kultur

Kultursektoren har fått del av overskuddet i over 30 år. Noe av potten er øremerket spesielle formål, som Den kulturelle skolesekkenFrifond, bygging av kulturhus og andre støtteordninger. Resten fordeles fritt til andre kulturformål over statsbudsjettet.

Samfunnsnyttige og humanitære formål

Humanitære og frivillige organisasjoner kom med på tippenøkkelen fra 2003. Pengene skulle til en viss grad kompensere for tapene organisasjonene de fikk da de gamle spilleautomatene ble forbudt. Ti store organisasjoner har en fast andel av denne potten, mens resten er en pott det kan søkes midler fra for andre organisasjoner i denne kategorien.

Grasrotandelen

Gjennom Grasrotandelen fordeler Norsk Tippings kunder store beløp til lokale klubber og foreninger. Kundene bestemmer selv hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen deres. Ved spill på Multix, Oddsen og Kasinospill/Bingospill på nettet er grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Det eneste kravet er at organisasjonen kunden vil støtte er registrert i Frivillighetsregisteret. Det er Kulturdepartementet som bestemmer kriteriene for hvem som kan være som er berettiget grasrotandel.

Helse- og rehabiliteringsformål

Fra spillets start i 1996 til og med driftsåret 2015 gikk overskuddet fra spillet Extra til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, som i 2019 skiftet navn til Stiftelsen Dam. Fra 1.1.2016 inngikk overskuddet fra Extra i Norsk Tippings totale overskudd og stiftelsen får en fast andel på 6,4 prosent av det totale overskuddet. Overskuddet for 2020 ble på 345 millioner kroner.

Stiftelsen Dam består av 38 medlemsorganisasjoner. Stiftelsen fordeler overskuddet til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

I 2018 fordelte stiftelsen 279 millioner kroner til 1002 helseprosjekter i regi av til sammen 101 frivillige organisasjoner!

Bingoformål

Deler av overskuddet fra Norsk Tippings spillterminaler i bingohaller, Belago, går til lokale formål i nærmiljøet der bingohallen ligger. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til. I 2020 var dette overskuddet på 40 millioner kroner.

Spilleavhengighet

Inntil 0,5 prosent av selskapets overskudd går til å oppfylle regjeringens handlingsplan mot spilleavhengighet. Beløpet for 2020 var på 17 millioner kroner.