Et viktig samfunnsoppdrag

Norsk Tippings rolle er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med dette området.


Dersom du har spørsmål eller innspill til Norsk Tippings arbeid på dette området, er du velkommen til å ta kontakt med oss på spillevett@norsk-tipping.no

Våre prinsipper

For å forebygge negative konsekvenser av pengespill har vi utarbeidet ni prinsipper som vi jobber etter:

  • Norsk Tipping skal legge til rette for at spillere kan ta ansvar for egen spilleadferd gjennom innsyn i eget spill, verktøy, informasjon og transparent virksomhet. 
  • Norsk Tipping skal også forebygge negative konsekvenser for spillere som ikke er i stand til eller ønsker å ta ansvar for egen spilleadferd. 
  • Spillere som vurderes å være i risikosone skal informeres om dette. 
  • Norsk Tipping skal informere interessenter om risiko ved pengespill og om tiltak som er iverksatt for å forebygge negative sider ved pengespill. 
  • Risikoelementer ved selskapets spill, tjenester og distribusjonsformer skal identifiseres, og danne grunnlag for forebyggende tiltak. 
  • Medarbeidere og forhandlere skal gis opplæring i ansvarlig spillvirksomhet. 
  • Norsk Tipping skal ha kompetanse om negative sider ved pengespill og hvordan dette kan forebygges, og bidra til ny kunnskap gjennom samarbeid med forskningsmiljøer. 
  • Selskapets ansvarlighetsrammeverk skal være godkjent og implementert i selskapets spill, tjenester, distribusjonsformer og kommunikasjon. 
  • Kunder og pårørende som kontakter selskapet i forbindelse med spilleproblemer, skal få god oppfølging og hjelp

Et trygt spilltilbud

Norsk Tipping gjennomfører en rekke tiltak for å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Her kan du lese om de viktigste tiltakene. 

Registrert spill

For å spille hos Norsk Tipping må man være registrert som kunde. Norsk Tippings id- og betalingsløsning er bygget opp om krav til sikker identifisering av spilleren. Det muliggjør sikker alderskontroll og at kundene kan ta i bruk ulike verktøy som gjør det enklere å holde kontroll over eget spill.

Risikovurdering av alle spill

Vi gjennomfører alltid en risikovurdering av alle nye spill, tjenester og distribusjonsformer, slik at tiltak kan iverksettes for å redusere risiko for at kunder skal få problemer med spill. Vi benytter blant annet verktøyet GamGard til dette, som er utviklet av de to anerkjente forskerne Dr. Mark Griffiths og Dr. Richard Wood.

Grenser

Kulturdepartementet og Norsk Tipping setter ulike grenser for hvor mye tid og penger man kan spille for. Maksgrensene gir en minimumsbeskyttelse for spillere som ikke har god kontroll selv.

For enkelte spill er det obligatorisk å sette personlige spillegrenser innenfor de maksgrensene som er fastsatt.

Norsk Tipping har 18 års aldersgrense på spill.

Analyse av kundeatferd

Med verktøyet Playscan gir vi våre kunder mulighet til å få tilgang til en analyse av eget spillemønster og -atferd. For Norsk Tippings del bidrar verktøyet til å vurdere hvor stor andel av kundene som har risiko for å utvikle problemer med spill, og selskapet kan gjennom dette få informasjon om hvilke tiltak som bør iverksettes for å holde problemspillingen på så lavt nivå som mulig. Verktøyet gir også kundene tips om hva de kan gjøre for å ha god kontroll på egen spilling. 

Norsk Tipping garanterer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med kundeavtalen og personvernlovgivningen. Norsk Tipping er gitt tillatelse til å samle inn, behandle og lagre personopplysninger til dette formålet.

Markedsføring

Norsk Tipping er underlagt statlige retningslinjer for pengespillreklame i tillegg til egne markedsetiske retningslinjer. Vi legger vekt på at reklamen skal være saklig og informativ. Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn med selskapets reklame, og tilsynsrapporterne er tilgjengelige på Lotteritilsynets hjemmesider.

Kunnskap og opplæring

Kunnskap om ansvarlig spillvirksomhet er et av Norsk Tippings prioriterte kompetanseområder. Temaet inngår i introduksjonsprogrammet for nyansatte, og samtlige ansatte må gjennomføre og bestå et e-læringsprogram om spillansvar annethvert år. Ansatte som arbeider innenfor salg, kundeservice, markedsføring og forretningsutvikling får i tillegg skreddersydd opplæring.

Norsk Tippings kommisjonærer møter selskapets kunder ute i handelen hver eneste dag. Spillansvar inngår i basiskurset som alle nye kommisjonærer må gjennomføre. I tillegg stilles det krav om å gjennomføre og bestå et e-læringsprogram.

Kundepleie

Norsk Tipping benytter ikke gratisspill, bonuser eller VIP-programmer, fordi dette er virkemidler som er skadelige for personer som har eller er i fare for å få problemer med spill.

Vi sender heller ikke direkte markedsføring til kunder som har satt seg selv på pause, valgt å stenge muligheten til å spille, har nådd grensene sine eller har gul og rød status i Playscan.

Verktøy for spillerne

På selskapets hjemmeside og i vår mobilløsning finnes det et ressurssenter som kalles Spillevett, hvor spillerne finner verktøy og informasjon som skal hjelpe til å ha en sunn spilleatferd. Her finner man spillevettreglene, informasjon om og mulighet til å ta i bruk ulike verktøy og informasjon om hva som kjennetegner problemer med spill og hvor man kan få hjelp.

Forskning og ekspertise

Vi legger stor vekt på fagkunnskap og forskning i vårt arbeid med å forebygge problemer med spill. Vi har også en målsetning om å bidra til forskning og ny kunnskap om pengespill og forebygging av problemer med pengespill.

Norsk Tipping hadde i perioden 2013-14 en avtale om bistandsforskning med det finske Universitetet i Tampere. Vi har også en samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen hvor forskere bruker spillerdata fra Multix-terminalene i et pågående forskningsprosjekt.

Norsk Tipping har samarbeidsavtaler med to selskaper som har høy ekspertise innenfor spill og problemer med spill - Neccton ltd. og Sustainable Interaction. Vi innhenter vurderinger knyttet til risiko ved produkter, tjenester og distribusjon, samt ekspertkompetanse til utarbeidelse av opplæringsmateriell og gjennomføring av opplæring i spillansvar for egne ansatte.

Befolkningsundersøkelser og statistikk

Lotteritilsynet har ansvaret for å gjennomføre befolkningsundersøkelser om pengespill. Disse undersøkelsene kartlegger hvor mange nordmenn som spiller pengespill, hvilke spill de spiller og hvor mange som har problemer med pengespill. Universitetet i Bergen gjennomførte denne undersøkelsen høsten 2019, og resultatene ble klare i april 2020. Les hele undersøkelsen her.

Hjelpelinjen er et gratis tilbud til personer som har problemer med spill og deres pårørende. Lotteritilsynet utgir statistikk hvert kvartal som viser hvor mange som har henvendt seg til Hjelpelinjen og hvilke spill som er årsak til problemer med pengespill.

Sertifiseringer

Norsk Tipping er sertifisert etter internasjonale standarder for ansvarlig spillvirksomhet. Sertifiseringsprosessen gjennomføres av en uavhengig, ekstern revisor. Sertifikatene gjelder for tre år om gangen med krav til periodiske revisjoner for å kvalifisere at selskapet fyller kravene i standarden.


Norsk Tipping har forpliktet seg til å følge European Lotteries and Toto Association (EL) og World Lottery Association (WLA) standarder for ansvarlig spill.


For mer informasjon se:
The European Lotteries and Toto Association (EL)
World Lottery Association (WLA)