Anti-korrupsjon

CPI2020_Map-global

Arbeidet med anti-korrupsjon i Norsk Tipping dreier seg om å sette temaet på dagsorden på tvers av organisasjonen, og skape bevissthet rundt hvor det er risiko for å bli utsatt for korrupsjon.

Norsk Tippings ansatte får opplæring for å bli bevisste på hvordan man skal unngå å komme i slike situasjoner, og hvor man eventuelt kan varsle dersom man ser eller kommer opp i situasjoner som ikke er i tråd med selskapets etiske retningslinjer og retningslinje og rutiner for anti-korrupsjon og interne misligheter.

Selskapet har implementert et 10-punkts anti-korrupsjonsprogram.

Retningslinjen med tilhørende rutiner og handlingsplaner omtales som selskapets anti-korrupsjonsprogram og består av følgende tematiske områder:

  1. Styrende dokumenter (selskapets «mislighetspolicy»)
  2. Tone of the top (styret, toppledelsen og ledere)
  3. Mislighetsrisiko analyser (prosesser med iboende risiko for misligheter)
  4. Trening og opplæring (ansatte, ledere og nøkkelpersoner)
  5. Mislighetskontroller (revisjoner, analyser mm)
  6. Overvåkning og oppfølging (habilitet, verv mm)
  7. Bakgrunnsundersøkelser (due diligence, nøkkelpersoner og leverandører)
  8. Hendelsesoppfølging (avviksmøter, oppfølging av risiko, tips mm)
  9. Revurdering av risiko (endringer i risikofaktorer, nye risikoområder mm)
  10. Kontinuerlig forbedring (ledelsesvurdering, beste praksis)