Forretningsetikk

I Norsk Tipping har området forretningsetikk høy prioritet. Ettersom selskapet er statlig eid og enerettshaver på spillmarkedet, defineres dette området inn som det viktigste temaet i samfunnsansvarsarbeidet etter ansvarlig spillvirksomhet.

 

Økonomiske misligheter

Norsk Tipping har en bred tilnærming til arbeidet med å motvirke og oppdage økonomiske misligheter.

De siste årene er en rekke kontroller blitt etablert for å avdekke misbruk av spillerkort mellom kunder. Spillerkortet er personlig og skal ikke lånes bort til andre.

Det er også etablert kontroller for å avdekke misligheter blant kommisjonærer og lokalinnehavere. Brudd på avtalen med Norsk Tipping fører til advarsel. Ved svært alvorlig brudd eller gjentatte mindre alvorlige brudd, kan konsekvensen bli oppsigelse av vervet som kommisjonær/lokalinnehaver.

Norsk Tipping gjennomfører årlig flere eksterne sikkerhetsrevisjoner av kommisjonærer og lokalinnehavere med utgangspunkt i overholdelse av sikkerhetsintruksen som alle med et slikt verv må følge. 

 

Datasikkerhet og personvern

Med to millioner kunder og enorme datamengder inn og ut av selskapets systemer hvert døgn, er datasikkerhet og personvern høyt prioriterte områder i Norsk Tipping.

Selskapets oppetid i salgskanalene var i 2019 på 99,903 prosent. 

EUs nye regelverk for personvern (General Data Protection Regulation, GDPR) ble innført i 2018. Norsk Tippings systemer, retningslinjer og rutiner er oppdatert og tilpasset i henhold til det nye regelverket.

 Les mer her

 

Kampfiksing

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge.

Norsk Tippings rolle i arbeidet er å utlevere informasjon om mistenkelig spilleaktivitet på selskapets spillobjekter og eventuelt andre indikasjoner selskapet har om at idrettsarrangementer er utsatt for forsøk på fiksing av utfall.

Ved mistanke om kampfiksing kan man kontakte den nasjonale kampfiksingsenheten

 

Hvitvasking og terrorfinansiering

I forbindelse med innføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, ble det bestemt at også spillselskaper skal omfattes av hvitvaskingsregelverket. 

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018, og Norsk Tipping er underlagt å følge denne loven.

Lovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger.

Norsk Tipping har etablert et complianceprogram som omfatter blant annet risikovurderinger, revisjoner, daglig overvåkning, opplæring og rapportering.

Selskapet er rapporteringspliktig noe som betyr at Norsk Tipping er pliktig å rapportere til ØKOKRIM dersom det er mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbyttet av en straffbar handling.

 

God forretningsskikk

Som enerettshaver på spillmarkedet, har Norsk Tipping en høy grad av bevissthet rundt at selskapet skal utøve god forretningsskikk etter aksepterte forretningsmessige prinsipper.