Forretningsetikk

I Norsk Tipping har området forretningsetikk høy prioritet. Ettersom selskapet er statlig eid og enerettshaver på spillmarkedet, defineres dette området inn som det viktigste temaet i samfunnsansvarsarbeidet etter ansvarlig spillvirksomhet.

 

Økonomiske misligheter

Norsk Tipping har en bred tilnærming til arbeidet med å motvirke og oppdage økonomiske misligheter.

De siste årene er en rekke kontroller blitt etablert for å avdekke misbruk av spillerkort mellom kunder. Spillerkortet er personlig og skal ikke lånes bort til andre.

Det er også etablert kontroller for å avdekke misligheter blant kommisjonærer og lokalinnehavere. Brudd på avtalen med Norsk Tipping fører til advarsel. Ved svært alvorlig brudd eller gjentatte mindre alvorlige brudd, kan konsekvensen bli oppsigelse av vervet som kommisjonær/lokalinnehaver.

Norsk Tipping gjennomfører årlig flere eksterne sikkerhetsrevisjoner av kommisjonærer og lokalinnehavere med utgangspunkt i overholdelse av sikkerhetsintruksen som alle med et slikt verv må følge. 

 

Datasikkerhet og personvern

Med to millioner kunder og enorme datamengder inn og ut av selskapets systemer hvert døgn, er datasikkerhet og personvern høyt prioriterte områder i Norsk Tipping.

Selskapets oppetid i salgskanalene var i 2018 på 99,99 prosent. 

EUs nye regelverk for personvern (General Data Protection Regulation, GDPR) innføres i 2018. Norsk Tippings systemer, retningslinjer og rutiner er oppdatert og tilpasset i henhold til det nye regelverket.

 Les mer her

 

Kampfiksing

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge.

Norsk Tippings rolle i arbeidet er å utlevere informasjon om mistenkelig spilleaktivitet på selskapets spillobjekter og eventuelt andre indikasjoner selskapet har om at idrettsarrangementer er utsatt for forsøk på fiksing av utfall.

Ved mistanke om kampfiksing kan man kontakte den nasjonale kampfiksingsenheten

 

Hvitvasking og terrorfinansiering

I forbindelse med innføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, ble det bestemt at også spillselskaper skal omfattes av hvitvaskingsregelverket. Det er ikke endelig avklart når direktivet der spillselskaper blir underlagt hvitvaskingsreglene trer i kraft i Norge.

Norsk Tipping har lenge jobbet med å motvirke denne typen kriminalitet i tilknytning til selskapets operasjon, og har derfor allerede gode kontrollrutiner på plass.

 

God forretningsskikk

Som enerettshaver på spillmarkedet, har Norsk Tipping en høy grad av bevissthet rundt at selskapet skal utøve god forretningsskikk etter aksepterte forretningsmessige prinsipper.