Etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

Norsk Tippings har også utarbeidet egne etiske retningslinjer som selskapets leverandører må følge. Blant annet stilles det krav til leverandørenes forhold til og håndtering av miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Se retningslinjen i sin helhet her

Norsk Tipping har også utarbeidet etiske retningslinjer for samarbeidspartnere og sponsorater. Den finner du her

Etiske retningslinjer

Mål

Selskapets etiske retningslinjer danner en ramme for hva Norsk Tipping anser som ansvarlig opptreden, og skal bidra til at alle som arbeider for Norsk Tipping opptrer i samsvar med selskapets etiske standard. Denne retningslinjen er et supplement til ansettelseskontrakten og må også ses i sammenheng med gjeldende lovverk og øvrige styrende policys/retningslinjer og rutiner i selskapet.  

Selskapets etiske retningslinjer skal være til hjelp for ansatte i å håndtere dilemmaer slik at selskapet og våre ansatte opptrer lovlig, etisk forsvarlig og i samsvar med selskapets verdier. 

 Prinsipper og krav

1. Håndtering av etiske dilemmaer   

- Offentlighetsprinsippet: 
Du skal håndtere etiske problemstillinger på en slik måte at du er bekvem dersom det du gjør blir allment kjent. 

- Likhetsprinsippet: 
Du skal være rettferdig i din håndtering slik at like tilfeller behandles likt.  

- Du skal bruke nok tid på vanskelige beslutninger. 
- Du skal snakke med kolleger eller leder når du er i tvil. 

2. Plikt til å følge lover og regler 

- Du skal etterleve det eksterne og interne regelverket som selskapet til enhver tid er underlagt. 
- Brudd på selskapets etiske retningslinjer kan medføre disiplinære tiltak, og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. 

3Vurdering av din habilitet 

- Du plikter alltid å informere om forhold som kan være knyttet til din habilitet. Dette kan bl.a. være knyttet til familie/slektskap/venner og kunde- og leverandørkontakt. 
- Du skal ikke arbeide med eller behandle saker der du har økonomiske interesser direkte eller indirekte gjennom din ektefelle, partner, nære slektninger eller andre personer/selskaper som du har nær relasjon til. Du skal heller ikke behandle saker der det finnes andre forhold som kan undergrave tilliten til din upartiskhet eller til integriteten i arbeidet som blir gjort. 
- Du skal straks underrette din leder om du blir oppmerksom på en mulig habilitetskonflikt 
- Du skal også si fra til din leder dersom det oppstår situasjoner der andre kan ha rimelig grunn til å oppfatte deg som inhabil. 
- Du har et ansvar for å opptre slik at dine handlinger ikke påfører andre kolleger eller selskapet problemer knyttet til habilitet.  
- Du skal ta kontakt med din leder hvis du planlegger å delta i arrangementer/idrettskonkurranser hvor det er påregnelig at Norsk Tipping kan tilby spillobjekter, slik at det kan avklares om deltakelsen er forenlig med dine arbeidsoppgaver i selskapet og gjennomføringen av selskapets spilltilbud. 
- Som ansatt har du ikke anledning til å sette innsats på deg selv eller på konkurranse/arrangement hvor du kan påvirke utfallet. Dette gjelder både hos Norsk Tipping og andre spill-tilbydere. 

4. Din opptreden overfor eksterne forbindelser 

- Din kontakt med eksterne skal være basert på redelighet og åpenhet.   
- Du må ikke foreta handlinger eller bli involvert i relasjoner som kan hindre objektiv opptreden overfor selskapets kunder, leverandører, eller andre av selskapets forbindelser.  
- Det er ikke tillatt å ta imot private fordeler fra tredjepart som følge av ditt ansettelsesforhold eller som følge av kjøp av varer og tjenester knyttet til ditt arbeidsforhold. Dette inkluderer rabatter, reiser, bonus ved private innkjøp, låneopptak eller lignende. Tilsvarende gjelder for eventuelle premier i konkurranser avholdt av leverandører eller forretningspartnere. Dette gjelder også ansattes nærstående dersom fordelen har sin bakgrunn i ditt ansettelsesforhold. Den ansatte plikter å gi opplysninger til arbeidsgiver om alle gaver eller fordeler som er mottatt fra tredjepart. 

Unntak: 
- Eventuelle rabatter som selskapet videreformidler til alle ansatte.  
- Det er tillatt å motta erkjentlighetsgaver innenfor gjeldende beløpsgrenser i forbindelse med foredrag eller lignende. 
- Det er tillatt å motta oppmerksomhetsgave av bagatellmessig verdi (blomster, konfekt, rimelig vinflaske). 
- Du kan ta imot gaver av høyere verdi i situasjoner hvor det vil vekke klart anstøt å avslå. I slike tilfeller skal gaven umiddelbart overleveres til Norsk Tipping v/HR, og den vil bli sett på som Norsk Tipping sin eiendom. 
- Norsk Tipping skal ikke godkjenne gaver eller betaling eller tilby noe av verdi til offentlige tjenestemenn.  
- Du kan gi eller ta imot gjestfrihet i form av sosiale sammenkomster, måltider eller underholdning hvis det er tydelig relatert til virksomheten og spesielt knyttet til ditt arbeid i Norsk Tipping. Kostnaden ved slik gjestfrihet må holdes innenfor rimelighetens grenser. Reiser, overnatting og andre utgifter for ansatte i forbindelse med denne typen gjestfrihet, skal alltid betales av Norsk Tipping. 
- Dersom du er i tvil om aksept eller tilbud av gaver, gjestfrihet og lignende fordeler må saken diskuteres og avtales med en overordnet. 
- Reiser og andre arrangement i regi av forretningsforbindelser skal alltid være godkjent av nærmeste leder i forkant. 
- Det er ikke tillatt å bruke bonuspoeng (fly/hotell) som er opptjent som følge av ditt arbeidsforhold privat. Lovlig bruk av slike poeng er oppgradering/kjøp av mat eller drikke eller lignende på arbeidsreise. 
- Det forventes at leverandører og samarbeidsparter følger etiske standarder som samsvarer med Norsk Tipping sine etiske krav.  

5. Arbeidsmiljø 

- Det er et felles ansvar å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold. Norsk Tipping vil kjennetegnes av et arbeidsmiljø hvor man tar opp misnøye, uenighet og mulige misforståelser direkte med hverandre i stedet for å snakke om hverandre til andre 
- Det forventes at du opptrer med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til dine kolleger. Å vise omtanke innebærer også at du sier fra til din kollega når du ser at han/hun er i ferd med å begå handlinger som synes å være i konflikt med gjeldende normer. 
- Diskriminerende eller trakasserende atferd skal ikke finne sted. 

 6. Varsling om kritikkverdige forhold 

Alle medarbeidere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og selskapet oppfordrer de ansatte til å benytte seg av denne retten. Dette er nedfelt i en egen rutine for «Fremgangsmåte ved varsling» 

7. Taushetsplikt 

- Du skal overholde taushetsplikten. 
- Taushetsplikten skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade enkeltpersoner og/eller som kan ha følger for Norsk Tippings virksomhetDet må derfor nøye vurderes hvordan, hvor og med hvem man diskuterer Norsk Tipping-relaterte saker, for å sikre at personer uten autorisasjon ikke får adgang til intern Norsk Tipping-informasjon. 

8. Verv 

- Dine verv må ikke være i konflikt med Norsk Tippings virksomhet.  
- Godkjenning av verv skal følge gjeldende rutine for verv og bierverv. 

9. Ansattes deltakelse i spill 

- Ansatte kan som hovedregel spille på Norsk Tippings spill på lik linje med selskapets øvrige kunder.  
- Norsk Tipping forventer at alle ansatte har et bevisst forhold til sitt spill, både på lovlige norske spilloperatører, og hos spilloperatører som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge. 
- Ansatte som gjennom sin tilgang til informasjon, kunnskap og systemer eller i kraft av sin rolle kan påvirke spillets gang og utfall til personlig vinning, kan ikke spille på de spillene det gjelder. Et forbud vil fremgå av den ansattes arbeidskontrakt 
- Norsk Tipping anbefaler at ansatte benytter ansvarlighetstiltak som virksomheten til enhver tid tilbyr sine kunder. 
- Dersom en ansatt blir trukket ut til å delta i TV-trekning der spilleren påvirker utfallet av spillet (f.eks. Joker), skal den ansatte overlate spillets gang og utfall til automatisk trekning 
- Ansatte kan ikke delta i åpne tilleggs-konkurranser i regi av selskapet når selskapet foretar trekning 
- De ansattes spill på terminalspill skal i Norsk Tippings lokaler kun utføres i Besøkssenteret 
- Dersom den ansatte skal utføre test/prøvespill for arbeidsgiver, skal dette reguleres i særskilt avtale mellom Norsk Tipping og den ansatte.  
- Spill skal ikke benyttes som premie eller gave til ansatte. 

10. InformasjonIT tjenester og sosiale medier 

- Bruk av informasjon, IT systemer og internett-tjenester må utøves ut fra forretningsmessige behov og skal ikke benyttes til formål i egen vinnings hensikt eller som vil være i konflikt med Norsk Tippings interesser. 
- Informasjon som kan virke krenkende eller utilbørlig skal ikke nedlastes eller formidles.  
- Du skal utvise aktsomhet når du skriver på ulike nettsteder. 
- Når du skriver på ulike nettsteder skal du ivareta hensynet til selskapet og dine kolleger på en god måte.