Menneskerettigheter

Norsk Tipping er underlagt den nylig vedtatte åpenhetsloven (Prop. 150 L (2020-2021) ). Lovens fulle navn er "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold" og har et todelt formål:

1. Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester

2. Sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid

Loven forplikter selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, i tillegg til å gi offentligheten rett til å få informasjon om selskapets arbeid med menneskerettigheter.

Åpenhetsloven

Norsk Tippings arbeid med menneskerettigheter

For å forebygge brudd på menneskerettighetene, tar selskapet utgangspunkt i risiko. Er det slik at en vare eller tjeneste selskapet ønsker å anskaffe anses å ha en høyere grad av risiko, tas det forholdsregler i både anskaffelsesprosess og avtaleoppfølging. Ved høy risiko, må man følge opp at leverandørene opptrer i henhold til avtalen og respekterer menneskerettighetene.

I anskaffelser hvor det avdekkes potensielle risikofaktorer, sørges det for å redusere risiko i forbindelse med hvilke krav som stilles i kvalifiserings- og konkurransegrunnlag, i tillegg til at det legges opp til oppfølging av leverandørene i etterkant.

I de etiske retningslinjene som legges ved i alle avtaler, stiller selskapet krav til alle sine leverandører innenfor områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. I under siste oppdatering av retningslinjene ble blant annet næringslivets forpliktelser opp mot FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter tydeliggjort.

Selskapet har også etablert etiske retningslinjer for sponsor- og samarbeidsavtaler som krever at organisasjoner som har eller får avtaler med selskapet tar tak i områder som for eksempel menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, både i egen organisasjon og overfor internasjonale organer.