Sikkerhet og compliance

 

Ettersom selskapet er statlig eid og enerettshaver på spillmarkedet, defineres dette området inn som det viktigste temaet i samfunnsansvarsarbeidet etter ansvarlig spillvirksomhet.

Forretningsetikk

 

Norsk Tippings virksomhet skal preges av en høy etisk standard. Dette er en viktig forutsetning for å opprettholde samfunnets tillit til selskapet. 

Våre styrende dokumenter skal sikre at selskapets drift foregår i henhold til lover og regler, at den er i tråd med selskapets policy og retningslinjer og etterlever forventninger fra selskapets interessenter. 

Føringene tar utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter som beskriver hvordan man skal og bør opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Gjennom grundig regulering av etikkområdet dannes et godt grunnlag for å utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. 

 

Figur: To av selskapets bærekraftløfter tar utgangspunkt i Norsk Tippings etiske fundament

 

Etikk og bærekraft

 

Gitt etikkarbeidets posisjon i Norsk Tippings bærekraftarbeid, er bærekraftmål 16, «Fred og rettferdighet», valgt som ett av seks mål selskapet skal bidra til å nå.  

Målet handler om å redusere korrupsjon, misligheter, og sikre grunnleggende menneskerettigheter for alle.   

Norsk Tipping integrerer de relevante delmålene i selskapets styring, og i forholdet overfor eksterne samarbeidspartnere.  

Etiske retningslinjer

 

Selskapets etiske retningslinjer danner en ramme for hva Norsk Tipping anser som ansvarlig opptreden, og skal bidra til at alle som arbeider for Norsk Tipping opptrer i samsvar med selskapets etiske standard. De etiske retningslinjene er et supplement til ansettelseskontrakten og må også ses i sammenheng med gjeldende lovverk og øvrige styrende policys/retningslinjer og rutiner i selskapet.   

Selskapets etiske retningslinjer skal være til hjelp for ansatte i å håndtere dilemmaer slik at selskapet og våre ansatte opptrer lovlig, etisk forsvarlig og i samsvar med selskapets verdier.  

Selskapets etiske retningslinjer gjelder for ansatte og styremedlemmer i Norsk Tipping. Retningslinjen gjelder også for innleide vikarer og konsulenter. Ansatte som er i tvil om forståelsen av retningslinjene skal konferere med nærmeste leder. Innleide skal konferere med den de rapporterer til i Norsk Tipping.