Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder både for kunder hos Norsk Tipping og for besøkende på Norsk Tippings nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan Norsk Tipping samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen kunders rettigheter og Norsk Tippings plikter.

Norsk Tipping (NT) ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert internt i NT til IT-systemeiere.

NT har eget Personvernombud som ivaretar personverninteressene både til NTs kunder og ansatte i virksomheten. Personvernombudet gir råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte NTs behandlingsansvarlig eller Personvernombud ved å kontakte NTs kundeservice (625 07770)

Norsk Tipping behandler personopplysningene for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Personopplysningene behandles for det formål å foreta sikker identifisering av kunden, gjennomføre pengetransaksjoner, yte service, produsere statistikk, foreta kundesegmenteringer og til å gjennomføre ulike markedsaktiviteter på basis av statistikksegmenterings arbeidet. 

Norsk Tipping skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll med sikte på å forebygge potensielle negative konsekvenser av pengespill, slik som spilleavhengighet. For å ivareta dette arbeidet har Norsk Tipping et objektivt ansvarlighetsverktøy som analyserer Kundens spilleadferd. I analysen inngår Kundens spilletransaksjoner og hvor mye tid og penger kunden har brukt. Verktøyet tilbyr også kunden å teste sine spill vaner. Resultatet inngår som en del av risikovurderingen Norsk Tipping gjør av kundens spilleadferd. Risikoanalysen presenteres kunden og benyttes av Norsk Tipping til tilrettelegging av personlige ansvarlighetstiltak. Hvis Norsk Tipping ser behov for det, kan Kunden som et ansvarlighetstiltak bli kontaktet i form av en proaktiv telefonsamtale.  Norsk Tippings informasjon om kunder med uønsket spillemønster brukes til å hindre at særskilt utsatte grupper i denne risikosonen mottar spilltilbud eller markedskommunikasjon.

Historiske kundedata brukes også for å kunne sammenstille kundens spillemønster.

Det er frivillig å bli og å være kunde hos Norsk Tipping. Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er kundeavtalen som inngås mellom selskapet og deg som kunde.

Du mottar ikke direkte markedsføringshenvendelser fra NT ved å godkjenne kundeavtalen. Dersom du ønsker nyheter og mer informasjon fra NT må du gi særskilt samtykke til dette.

Gjeldende kundeavtale og samtykker du evt. har gitt til Norsk Tipping finner du på 'Min side' på Norsk Tippings hjemmesider.

Opplysningene som NT mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, fødselsnummer, bankkontonummer, IP-adresse, telefonnummer og e-postadresse. NT tildeler deg et spillernummer som brukes til administrasjon av kundeforholdet.

Som et ledd i arbeidet med å forebygge negative konsekvenser av pengespill og økonomisk kriminalitet, overvåker og lagrer Norsk Tipping spill og penge transaksjoner som foretas. Norsk Tipping er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og rapporterer derfor mistanke om kriminell aktivitet til offentlige myndigheter. For å ivareta hvitvaskingslovens krav til forsterkede kundetiltak for kunder som er  politisk eksponerte personer (PEP) behandler vi i tillegg informasjon om disse kundenes evt. høytstående offentlige verv eller evt. nære relasjoner til den som anses å være politisk eksponert person.

Som følge av pålagt samfunnsoppdrag gjennom pengespilloven stiller NT krav om at alt spill skal være registrert spill. Ved opprettelse av kundeforhold gjøres det derfor oppslag mot det sentrale folkeregisteret (DSF) for å sikre at korrekt personinformasjon blir registrert hos NT. Det sentrale folkeregisteret inneholder opplysninger om registrert navn, adresse mm. på personer med tilknytning til Norge. I denne forbindelsen nyttes en tredjeparts leverandør til å gjøre oppslag og vaske dataene mot DSF. Som del av denne prosessen oversendes data fra DSF til Norsk Tipping.

Når kunden kjøper spill, eller bruker NTs tjenester, lagrer og behandler NT disse dataene til bruk for spill gjennomføringen og for å yte god service til deg som kunde eks. hvis du har behov for kontakt med NT.

NT sammenstiller innsamlet informasjon ved bruk av verktøy og tjenester fra tredjeparts leverandører. På NTs nettsider samt enkelte andre nettsider blir det benyttet informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Dette gjør at vi bedre kan tilpasse web sider til hver enkelt brukers behov og interesser.

NT har utarbeidet en egen informasjonskapselerklæring som beskriver dette i detalj. Erklæringen finner du her: https://www.norsk-tipping.no/infokapsler

Gjennom å samtykke til Kundeavtalen gir du frivillig NT anledning til å bruke innsamlede data til bruk i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke og dermed si opp ditt kundeforhold. NT vil da slette registrerte opplysninger om deg jfr. kap. 8.

NT legger til grunn at personopplysninger kan behandles av EU/ EØS-land, land godkjent av Europa-kommisjonen(EU) eller andre virksomheter som Norsk Tipping godkjenner.

NT utlever normalt ikke dine personopplysninger til andre virksomheter. I enkelte tilfeller har NT likevel valgt å bruke tredjeparts leverandører for deler av behandlingen av dine opplysninger. I de tilfellene Norsk Tipping har behov for å la en databehandler behandle dine personopplysninger nyttes det en databehandleravtale mellom NT og leverandøren.

NT følger opp Databehandleravtalene nøye og gjennomfører egne sikkerhetsinspeksjoner ovenfor tredjepart leverandører for å forsikre oss om at dine personopplysninger blir lagret og behandlet på en sikker måte. NT stiller bla. forpliktende krav om at leverandørene ikke kan behandle kundens personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i Databehandleravtalen.

NT vil ikke utlevere kundens personopplysninger til tredjeparter, med unntak for Lotteritilsynet, eller med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel til Politiet), eller Kunden har samtykket særskilt til dette.

NT lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som tidligere er beskrevet i denne erklæringen- Hvis en kunde avslutter sitt kundeforhold gjelder egne regler for sletting.

Lagringen av kundedata skjer i våre interne spillsystemer, kundesystemer og analysesystemer. NT vurderer fortløpende behovet for lagring, sletting og anonymisering av personinformasjon og har etablert egne interne rutiner  som beskriver disse prosessene.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg.. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem korrigert, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Norsk Tippings kundeservice eller gjennom ‘mine sider’. Denne innsynsretten gjelder ikke opplysninger som kan vanskeliggjøre leverandørenes overholdelse av plikter etter hvitvaskingsloven, etterforskning eller lignende undersøkelser. Ønsker du å lese mer om personvern se www.datatilsynet.no.

Du har også rett til å motta personopplysningene vi har registrert om den enkelte kunden på et maskinlesbart format. Slike henvendelser må rettes til kundeservice og vil normalt bli behandlet innen 30 dager

Henvendelser som gjelder korrigering av personopplysninger fra det sentrale folkeregisteret(DSF) må rettes til skatteetaten (https://www.skatteetaten.no)

Dersom du mener at Norsk Tippings behandling av personopplysninger er ulovlig eller på andre måter baserer seg på bruk av feil/ukorrekt informasjon har du anledning til å protestere mot denne behandlingen og be om at dette stanses eller korrigeres. Slike henvendelser må i så fall rettes til kundeservice.

NT arbeider systematisk med å opprettholde et svært høyt sikkerhetsnivå for behandlingen personopplysninger. Du kan lese mer om sikkerhetsarbeidet i Norsk Tipping i sikkerhetserklæringen. (https://www.norsk-tipping.no/sikkerhet)

For å bli kunde hos NT krever vi en sikker identifisering av deg som kunde. Som del av kunde-registreringsprosessen vil du derfor bli avkrevd legitimasjonskontroll, og det kreves bruk av spillekort/ identifisering før levering av spill. Det er flere måter du kan gjøre dette på, eksempelvis ved hjelp av Spillekortet, brukernavn og passord, fødselsnummer eller egen ID-app. Vær klar over at NT i enkelte tilfeller krever bruk av personlig PIN-kode og engangspassord som sendes via SMS.

Som kunde har du også noen plikter. Utleverte ID-mekanismer må håndteres på en sikker måte, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Oppgi aldri PIN-kode eller passord til noen – selv ikke bank, politi etc. Vi vil aldri be deg oppgi PIN-kode eller passord, verken på telefon eller e-post. PIN-kode, brukernavn og passord bør læres utenat.

Har du mistet Spillekortet ditt, eller har mistanke om at noen har fått tilgang til din spillerkonto, må du melde umiddelbart ifra til NT (tlf. 625 07770) for å få sperret spillekontoen. Inntil du har meldt fra om at Spillekortet er stjålet eller tapt, er du selv ansvarlig for tap ved bruk av kortet. Dette inkluderer tapping av innestående på din spillekonto, samt eventuelt tap påført tredjepart ved bruk av kortet og din elektroniske signatur.

Ved alvorlige sikkerhetsavvik knyttet til behandling av personopplysninger vil Norsk Tipping uten unødvendig opphold orientere de berørte kundene samt nasjonale tilsynsmyndigheter om omfang og konsekvenser av slike hendelser!

Som kunde hos Norsk Tipping kan du bli invitert til å delta i markeds og kundeundersøkelser for å svare på spørsmål om våre produkter eller tjenenester. Behandlingen av personopplysninger er da basert på Norsk Tipping berettigede interesse av å få tilgang til informasjon om brukeropplevelser og kvaliteten på leverte tjenester. Slike opplysninger gjør oss i stand til å gi våre kunder et best mulig tilbud.

Henvendelser om markeds- eller kundeundersøkelser blir sendt ut av Norsk Tipping eller av en av våre samarbeidspartnere. Det er frivillig å delta på slike undersøkelser. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med NT, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til NTs behandling av personopplysninger kan du som kunde kontakte enten:

Behandlingsansvarlig pr. e-post mailto:kundeservice@norsk-tipping.no, eller ved å ringe 625 07770.

Kundeservice pr. e-post mailto:kundeservice@norsk-tipping.no, eller ved å ringe 625 07770.

Personvernombudet pr. e-post: mailto:personvernombud@norsk-tipping.no. Du kan også kontakte Norsk Tippings Kundeservice på 625 07770.

Du kan også kontakte Datatilsynet hvis du ønsker å klage på Norsk Tippings behandling av personopplysninger Slike klager rettes i så fall skriftlig hit: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo