Norsk Tippings Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder både for kunder hos Norsk Tipping og for besøkende på Norsk Tippings nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan Norsk Tipping samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen kunders rettigheter og Norsk Tippings plikter.

1. Behandlingsansvarlig

Norsk Tipping (NT) ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert internt i NT til IT-systemeiere.

NT har eget Personvernombud som ivaretar personverninteressene både til NTs kunder og ansatte i virksomheten. Personvernombudet gir råd og veiledning om behandling av personopplysninger slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

2. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Norsk Tipping behandler personopplysningene for det formål å foreta sikker identifisering av Kunden, å utbetale premier, yte service, produsere statistikk og gjennomføre ansvarlige markedsaktiviteter samt gjennomføre og føre kontroll med spilleaktivitet på Norsk Tippings systemer. En eventuell offentliggjøring av vinnere reguleres av spillereglene.

Norsk Tipping skal forebygge uønsket spilleadferd. I den forbindelse vil Norsk Tipping sammenstille personopplysningene for å vurdere den enkelte Kundes spillemønster. Denne type opplysninger anses og behandles som sensitive personopplysninger.

Norsk Tipping tilbyr Kundene et verktøy for individuell vurdering av egen spillemønster. Norsk Tipping sammenstiller ulike opplysninger knyttet til spillerens transaksjoner. Selskapet analyserer opplysningene og iverksetter ulike tiltak for å forebygge uheldig spilleadferd. Norsk Tipping kan f.eks. ta direkte kontakt med kunder som ledd i selskapets ansvarlighetsarbeid.

Norsk Tippings informasjon om kunder med uønsket spillemønster brukes til å hindre at særskilt utsatte grupper i denne risikosonen mottar spilltilbud eller markedskommunikasjon.

Norsk Tipping benytter også historiske kundedata i sitt ansvarlighetsverktøy for å kunne sammenstille kundens spillemønster.

Som et ledd i arbeidet med å forebygge negative konsekvenser av pengespill og økonomisk kriminalitet, overvåker Norsk Tipping alle spill og transaksjoner som foretas. Norsk Tipping har interne retningslinjer for når tiltak iverksettes, samt hvilke tiltak som besluttes iverksatt. Slike tiltak inkluderer rapportering til offentlig myndighet ved mistanke om kriminell aktivitet.

3. Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Kundeavtalen reguler NTs behandling av dine opplysninger. Det er frivillig å bli og å være kunde hos NT. Ved inngåelse av kundeforhold samtykker kunden også til vilkårene som følger av Kundeavtalen. Med bakgrunn i inngått kundeavtale vil NT behandle dine personopplysninger som nærmere beskrevet i Kundeavtalen og i tråd med personvernerklæringen.

4. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysningene som NT mottar om deg vil brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, fødselsnummer, bankkontonummer, IP-adresse, telefonnummer og e-postadresse. NT tildeler deg et spillernummer som brukes til administrasjon av kundeforholdet.

NT skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill. For å ivareta dette arbeidet har NT et objektivt ansvarlighetsverktøy som analyserer ditt spillemønster.  I analysen inngår dine spilletransaksjoner og hvor mye tid og penger du har brukt. Verktøyet tilbyr deg også å teste dine spillemønster. Resultatet inngår som en del av risikovurderingen NT gjør av ditt spillemønster.  Risikoanalysen presenteres deg og benyttes av NT til tilrettelegging av personlige ansvarlighetstiltak.

Personopplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål nevnt over. Etter dette vil opplysningene bli anonymisert.

Du mottar ikke direkte markedsføringshenvendelser fra NT ved aksept av kundeavtalen. Dersom du ønsker nyheter og mer informasjon fra NT må du gi særskilt samtykke til dette.

5. Innsamling av opplysninger

Som følge av pålagt samfunnsoppdrag gjennom pengespilloven stiller NT krav om at alt spill skal være registrert spill. Ved opprettelse av kundeforhold gjøres det derfor oppslag mot det sentrale folkeregisteret (DSF). I den forbindelse nyttes en tredjeparts leverandør til å gjøre oppslag og vaske dataene mot DSF. Som del av denne prosessen oversendes data fra DSF til Norsk Tipping.

Når kunden kjøper spill, eller bruker NTs tjenester, lagrer og behandler NT disse dataene til bruk for spillgjennomføringen og for å yte god service til deg som kunde eks. hvis du har behov for kontakt med NT.

NT sammenstiller innsamlet informasjon ved bruk av verktøy og tjenester fra tredjeparts leverandører. På NTs sine nettsider blir det benyttet informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.

NT har utarbeidet en egen informasjonskapselerklæring som beskriver dette i detalj. Erklæringen finner du her: https://www.norsk-tipping.no/infokapsler

6. Frivillig å utlevere opplysninger

Gjennom å samtykke til Kundeavtalen gir du frivillig NT anledning til å bruke innsamlede data til bruk i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke og dermed si opp ditt kundeforhold. NT vil da slette registrerte opplysninger om deg jfr. kap. 8.

7. Utlevering av opplysninger til tredjepart

NT legger til grunn at personopplysninger kan behandles av EØS-land, land godkjent av Europakommisjonen eller andre virksomheter som Norsk Tipping godkjenner.

NT utlever normalt ikke dine personopplysninger til andre virksomheter. I enkelte tilfeller har NT likevel valgt å bruke tredjeparts leverandører for deler av behandlingen av dine opplysninger. I de tilfellene Norsk Tipping har behov for å la en databehandler behandle dine personopplysninger nyttes det en Databehandleravtale mellom NT og leverandøren.

NT følger opp Databehandleravtalene nøye. NT gjennomfører egne sikkerhetsinspeksjoner ovenfor tredjepart leverandører for å forsikre oss om at dine personopplysninger blir lagret og behandlet på en sikker måte. NT stiller bla krav om at leverandørene ikke kan behandle kundens personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i Databehandleravtalen.

NT vil ikke utlevere kundens personopplysninger til tredjeparter, med unntak for Lotteritilsynet, eller med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel til Politiet), eller Kunden har samtykket særskilt til dette.

8. Sletting og lagring av dine opplysninger

NT lagrer kundedataene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, for å yte god service og så lenge kundeforholdet er aktivt. Hvis en kunde avslutter sitt kundeforhold gjelder egne regler for sletting. Lagringen av kundedata skjer i våre interne spillsystemer, kundesystemer og analysesystemer. NT vurderer fortløpende behovet for lagring og sletting for de behandlingene selskapet har behov for å gjøre, og har etablert egne rutiner for sletting og lagring i disse systemene.

9. Kundens rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg som følger av personopplysningslovens §18. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Norsk Tippings kundeservice. Ønsker du å lese mer om personvern se www.datatilsynet.no.

10. Sikring av dine opplysninger

NT arbeider systematisk med å opprettholde et svært høyt sikkerhetsnivå. Sikkerhetsavdelingen i NT har det operasjonelle ansvaret for å påse at det er etablert tilfredsstillende internkontroll og informasjonssikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger.

NT er sertifisert etter:

-          ISO/IEC 27001 – Generell standard for informasjonssikkerhet.

-          WLA Security Control Standard – Spillbransjens standard for sikkerhet.

-          EL/WLA Responsible Gaming – standard for ansvarlig spillvirksomhet

NT har etablert et eget kvalitetssystem for risikostyring og internkontroll som også omfatter behandling av personopplysninger. NT stiller krav til leverandører som er databehandlere på vegne av NT at de skal ha samme sikkerhetsnivå som NT.

For å bli kunde hos NT krever vi en sikker identifisering av deg som kunde. Som del av kunderegistreringsprosessen vil du derfor bli avkrevd legitimasjonskontroll, og det kreves bruk av spillerkort/ identifisering før levering av spill. Det er flere måter du kan gjøre dette på, eksempelvis ved hjelp av Spillerkortet, brukernavn og passord, fødselsnummer eller egen ID-app. Vær klar over at NT i enkelte tilfeller krever bruk av personlig PIN-kode og one time password som sendes via SMS.

Som kunde har du også noen plikter. Utleverte ID-mekanismer må håndteres på en sikker måte, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Oppgi aldri PIN-kode eller passord til noen – selv ikke bank, politi etc. Vi vil aldri be deg oppgi PIN-kode eller passord, verken på telefon eller e-post. PIN-kode, brukernavn og passord bør læres utenat.

Har du mistet Spillerkortet ditt, eller har mistanke om at noen har fått tilgang til din spillerkonto, må du melde umiddelbart ifra til NT (tlf. 07770) for å få sperret spillerkontoen. Inntil du har meldt fra om at Spillerkortet er stjålet eller tapt, er du selv ansvarlig for tap ved bruk av kortet. Dette inkluderer tapping av innestående på din spillerkonto, samt eventuelt tap påført tredjepart ved bruk av kortet og din elektroniske signatur.

For mer informasjon om våre sikkerhetstiltak finner du her.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Norsk Tipping, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til NTs behandling av personopplysninger kan du kontakte Kundeservice.