Kundeavtale med Norsk Tipping og Buypass

Versjon: 6.3, Oppdatert: 04.06.2018

Hva er nytt?

Nedenfor finner du oppdatert versjon av kundeavtalen. Vi har gjort store endringer fra forrige versjon. Dette for bedre å sikre dine interesser som kunde, våre interesser som leverandører og for at avtalen skal være utformet i henhold til de gjeldende lover og regler. Vi ber om at du leser gjennom avtalen før du godkjenner den.

1 Avtaleforholdet

1.1 Norsk Tippings samfunnsoppdrag

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet. Vi håper at du får glede av kundeforholdet hos Norsk Tipping, at du opplever våre spill som spennende og underholdende. Vi håper også at spilltilbudet kan være med på å oppfylle store og små drømmer for deg og dine, enten som heldig vinner av større eller mindre premier, eller ved at du bidrar til gode samfunnsformål. 

1.2 Avtalens parter

Dette er en avtale mellom deg som Kunde (som bruker av tjenestene) og Norsk Tipping AS (Norsk Tipping) som leverandør av spilltjenester. Dette er også en avtale med Norsk Tippings leverandør av identifikasjons- og betalingstjenester, som pt. er Buypass AS (Buypass). Norsk Tipping og Buypass er heretter kalt «Leverandørene».

1.3 Godkjenning og forholdet til spillereglene

Gjeldende kundeavtale finner du på www.norsk-tipping.no/kundeavtale. Du må godkjenne avtalen for å være kunde hos Norsk Tipping. Dette kan du gjøre hos en av Norsk Tippings kommisjonærer eller i våre digitale løsninger.

Ved levering av spill godtar du de til enhver tid gjeldende spilleregler for det enkelte spill. Spillereglene finner du på www.norsk-tipping.no/spilleregler-og-betingelser

1.4 Kundeforholdet

Generelt

(1) Du kan bare ha ett kundeforhold hos Norsk Tipping.

Registrering

(1) For å etablere kundeforholdet og spille på Norsk Tippings spill, må du være registrert i Folkeregisteret, ha fylt 18 år og ha konto i en norsk bank.

(2) Du må oppgi korrekt informasjon om deg selv ved registrering, og passe på at du registrerer ditt eget mobiltelefonnummer, bankkontonummer og bankkortnummer.

Endring/oppdatering av kundeopplysninger

(1) Som Kunde har du ansvar for at kundeopplysningene dine er korrekte. Du vil jevnlig motta påminnelser om å kontrollere dine kundeopplysninger, f.eks. ved innlogging i våre digitale løsninger

(2) Norsk Tipping gjør det vi kan for å beskytte dine kundeopplysninger, men det er uansett viktig at du følger godt med på endringer som skjer tilknyttet ditt kundeforhold. Norsk Tipping vil gi deg beskjed ved hendelser som berører ditt kundeforhold (f.eks. på SMS eller brev). Et eksempel på en slik hendelse er endring av PIN-koden på ditt spillerkort hos en kommisjonær. Du vil da motta en SMS som bekrefter endringen.

Avslutning

(1) Kundeforholdet varer til det sies opp av deg, eller avsluttes som følge av endringer i Folkeregisteret.

(2) Kundeforholdet kan sies opp av Leverandørene dersom du ikke har benyttet Norsk Tippings tjenester de siste 60 måneder, eller avsluttes i henhold til regelverket i punkt 4 nedenfor.

2 Dine personopplysninger

2.1 Innledning

Når du registrerer deg, innhenter og kontrollerer Leverandørene personopplysningene mot data i Folkeregisteret. Vi vil i forbindelse med kundeforholdet behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gjennomføre tjenestene, oppfylle krav stilt til Leverandørene i medhold av lov, eller der vi har annet hjemmelsgrunnlag. Dette er personopplysninger Leverandørene kan behandle uten ditt samtykke. Der det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag, kan Norsk Tipping be om ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Eksempelvis kan dette gjelde samtykker til å motta markedsføring eller personlig tilpasset innhold. Slike samtykker er frivillig å gi, og du kan når som helst trekke disse samtykkene tilbake.

2.2 Behandling av personopplysninger

(1) Norsk Tipping behandler opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, bankkontonummer, telefonnummer, spillernummer, e-postadresse, IP-adresse og kjønn.

En vesentlig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Norsk Tipping foretar av den grunn en analyse av ditt spillemønster for å vurdere graden av risiko for eventuelle spilleproblemer. I analysen inngår dine spilltransaksjoner, bruk av ansvarlighetsverktøy (grenser, pauser osv.) og forbruk av tid/penger. Du kan også teste dine spillevaner i en selvtest som inngår i din personlige risikovurdering. Risikovurderingen er tilgjengelig for deg når du er innlogget i våre digitale løsninger. Risikovurderingen benyttes av Norsk Tipping for tilrettelegging av generelle og personlige ansvarlighetstiltak. Hvis Norsk Tipping ser behov for det, kan du som et ansvarlighetstiltak bli kontaktet. Alle data behandles i henhold til personvernlovgivningen. Du finner mer informasjon om Ansvarlig Spill på norsk-tipping.no/spillevett

Norsk Tippings administrerende direktør er behandlingsansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger.

(2) For å utstede og forvalte metoder til bruk for identifisering og innlogging og for å gjennomføre ID- og betalingstransaksjoner, behandler Buypass opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, bankkontonummer, telefonnummer, spillernummer, e-postadresse og betalingskort. Buypass sin administrerende direktør er behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

(3) Som et ledd i arbeidet med å forebygge negative konsekvenser av pengespill og økonomisk kriminalitet, overvåker Leverandørene spill, transaksjoner og bruk av identifiseringsmetoder. Leverandørene har interne retningslinjer for når tiltak iverksettes. Slike tiltak inkluderer blant annet rapportering til offentlig myndighet ved mistanke om kriminell aktivitet. Leverandørene er underlagt plikter i henhold til hvitvaskingsloven. Dette innebærer at Leverandørene har rett og plikt til å behandle personopplysninger (også sensitive) for det formål å forhindre og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

(4) Leverandørene kan bruke underleverandører for behandling av dine personopplysninger. Slik behandling er regulert i egne databehandleravtaler med underleverandørene.

(5) Leverandørene utleverer ikke dine personopplysninger til andre, med unntak av når offentlige myndigheter krever dette.

(6) Har du spørsmål om Norsk Tippings behandling og lagring av dine personopplysninger, ønsker innsyn, korrigering, sletting eller om du ønsker å henvende deg til Norsk Tippings personvernombud, finner du mer informasjon på www.norsk-tipping.no/personvern, på «Min Side», eller ved å kontakte Kundeservice (tlf. 625 07770). Hvis du ikke er fornøyd med hvordan Norsk Tipping besvarer din henvendelse, kan du klage til offentlige tilsynsmyndigheter.

2.3 Personvernerklæring

Vi er opptatt av personvern, og behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. På www.norsk-tipping.no/personvern kan du lese om hvilke personopplysninger Leverandørene samler inn, og hvordan vi lagrer, bruker og sletter disse. I tillegg beskriver Personvernerklæringen dine rettigheter som Kunde og våre plikter som Leverandører.

3 Spillerkonto og identifisering

3.1 Spillerkonto

(1) Ved registrering som kunde blir du tildelt en spillerkonto. Formålet med spillerkontoen er at denne skal brukes til betaling for og premier fra pengespill.

(2) Du kan kun ha ett kundeforhold hos Norsk Tipping, og all identifisering og alle spillerkonto-bevegelser er knyttet til dette kundeforholdet.

(3) Premier utbetales til spillerkontoen eller den bankkonto som er registrert på kundeforholdet.

(4) Formålet med spillerkontoen er at denne skal brukes til betaling for spill eller innskudd til betaling for spill, og til utbetaling av premier. Du kan benytte spillerkontoen til å betale for Norsk Tippings tjenester, eller for overføring fra eller til bankkonto. Du kan også sette inn penger på spillerkontoen hos kommisjonær. En kommisjonær er en butikk eller forretning som utfører spilltjenester etter avtale med Norsk Tipping. Dersom kommisjonæren aksepterer det, kan du få utbetalt kontanter fra spillerkonto hos kommisjonæren. Spillerkontoen gir deg mulighet til å ta ut premiepengene dine og disponere disse som du selv vil. Imidlertid vil innskudd/uttak av penger som ikke er i tråd med spillerkontoens hensikt kunne medføre konsekvenser for kundeforholdet.

(5) Du kan ha inntil NOK 10 000 innestående på spillerkontoen. Hvis saldo er over NOK 10 000 vil det overskytende beløp overføres til din registrerte bankkonto. Leverandørene kan endre beløpsgrensen uten forutgående varsel.

(6) Innestående på spillerkonto tjener ikke opp renter.

(7) Dersom du ikke aktivt har benyttet din spillerkonto de siste 12 måneder, vil innestående beløp bli overført til din registrerte bankkonto. Tilsvarende gjelder ved opphør av kundeforholdet.

(8) Leverandørene skal gi deg mulighet til å ha oversikt over bevegelser på spillerkontoen. Du kan få en kontoutskrift fra kommisjonær eller hente ut en kontoutskrift fra Norsk Tippings digitale løsninger. Du må selv kontrollere bevegelser på spillerkontoen og melde fra til Norsk Tipping ved mistanke om feil.

(9) Dersom det er foretatt en feilaktig belastning eller godskriving av din spillerkonto, har Leverandørene rett og plikt til å rette feilen i spillerkontoen ved korrigering. Dersom din spillerkonto blir feilaktig godskrevet og du disponerer over disse feilaktig godskrevne midlene, plikter du å betale til Leverandørene for disponerte beløp som det ikke er dekning for på kontoen. Dette gjelder selv om du handlet i god tro.

3.2 Spillerkort og andre identifiseringsmetoder

Det finnes flere måter som du kan identifisere deg hos Norsk Tipping og Buypass på, f.eks. ved bruk av spillerkort eller gjennom mobiltelefonen. For utfyllende liste og mer informasjon om identifiseringsmetoder, se www.norsk-tipping.no/sikkerhet

Ved bestilling/utstedelse av nytt spillerkort vil tidligere utstedte kort bli sperret. Leverandørene har rett til å utstede nytt spillerkort ved behov. Spillerkortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Ved tap/mistanke om misbruk av identifiseringsmetode, skal du straks melde fra til Leverandørene slik at identifiseringsmetoden kan sperres. Leverandørene har rett og plikt til umiddelbart å sperre identifiseringsmetoden etter at du har bedt om slik sperring, samt ved mistanke om misbruk.

4. Reaksjoner ved mislighold av avtalen

(1) Kundeforholdet er personlig, og dine identifiseringsmetoder skal kun anvendes av deg. Det er ikke tillatt å utgi seg for å være noen andre, eller bevisst å oppgi uriktige opplysninger ved registrering, identifisering eller spill. Utlån av egne identifiseringsmetoder, spillerkort eller bruk av andre kunders identifiseringsmetoder/spillerkort er ikke tillatt. All urettmessig bruk vil kunne medføre reaksjoner fra Leverandørene.

(2) Eksempler på reaksjoner fra Leverandørene:

  • Varig eller midlertidig opphør eller sperring av kundeforhold
  • Sperring for spill ved at spillegrenser settes lavt eller til null
  • Sperring/pause for enkeltspill
  • Varig eller midlertidig suspendering av tjenester
  • Utestengelse fra andre tjenester (chat, telefoni etc.) som følge av upassende oppførsel mot leverandørenes ansatte, øvrige kunder eller kommisjonærer
  • Anmeldelse eller varsling til offentlige myndigheter

Dersom det er fare for økonomisk tap, vil vi kunne iverksette reaksjoner uten forutgående varsel. Det er viktig at vi får kontakt med deg, slik at vi kan oppklare situasjonen og eventuelt få gjenåpnet sperringer. Ved opphør av avtalen kan du ikke lenger spille hos Norsk Tipping.

(3) Hvis Leverandørene mistenker hvitvasking, har Leverandørene plikt til å rapportere dette til Økokrim/andre offentlige myndigheter. Hvis Leverandørene ikke kan gjennomføre de kontrolltiltak som følger av hvitvaskingsloven, kan ikke et kundeforhold etableres og/eller transaksjoner gjennomføres. Der det er etablert kundeforhold og slike løpende kontrolltiltak som kreves i henhold til hvitvaskingsloven ikke kan utføres, plikter Leverandørene å avslutte kundeforholdet.

Hvis det gjennomføres misligheter, økonomisk kriminalitet eller trusler/vold mot kommisjonærer vil Leverandørene bistå disse med informasjon slik at kommisjonæren kan anmelde eller håndtere forholdet.

(4) Du kan ikke foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor du direkte eller indirekte har mulighet til å påvirke utfallet (kampfiksing). Dersom du er i kontakt med utøvere eller andre personer som forsøker å få deg til å påvirke resultatet på noe vis i en kamp eller annen form for konkurranse, plikter du omgående å informere Norsk Tipping om forholdet. I de tilfeller Norsk Tipping selv avdekker kampfiksing, eller Lotteritilsynet ber om rapportering, vil slik informasjon utleveres til offentlige myndigheter.

(5) Dersom du mener at en transaksjon på din spillerkonto er feil, kan du fremme en klagesak. Du har også anledning til å klage på en utestengelse eller sperring av identifiseringsmetode. Slik klage fremmes via Norsk Tippings kundeservice. Leverandørene har plikt til å undersøke forholdet, behandle klagen og gi deg svar innen rimelig tid. Norsk Tipping har egne rutiner for klage på spill, se www.norsk-tipping.no/spilleregler

5 Generelt

5.1 Ansvarsbegrensning

(1) Enhver bruk av identifiseringsmetode som belaster din spillerkonto, er ditt eget ansvar, med mindre bruken finner sted etter at Leverandørene har mottatt varsel om at identifiseringsmetoden skal sperres og sperringen er bekreftet. Dette ansvaret omfatter også tilfeller der identifiseringsmetodene er mistet eller stjålet, selv om du ikke kan bebreides for dette.

(2) Leverandørene kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap som følge av at en identifiseringsmetode ikke kan benyttes, enten dette skyldes feil med identifiseringsmetoden, at den er feilaktig sperret, at systemene til Leverandørene ikke er operative, eller andre forhold.

(3) Leverandørene er heller ikke ansvarlig for de tap som du eventuelt påføres ved din bruk av identifiseringsmetoden som er i strid med bestemmelsene i denne avtalen, eller som har oppstått ved mislighold.

(4) Leverandørenes ansvar er under enhver omstendighet begrenset til selve betalingstransaksjonene. Leverandørenes ansvar er begrenset til det direkte tapet, likevel begrenset oppad til NOK 5 000 per transaksjon og NOK 10 000 per kunde per år.

5.2 Endring av vilkårene i denne avtalen

Endringer i Kundeavtalen skal godkjennes av deg som Kunde. Leverandørene har likevel mulighet til å foreta mindre vesentlige endringer i avtalen, så fremt dette ikke forrykker forholdet mellom partene. Mindre vesentlige endringer vil bli hensiktsmessig kunngjort hos kommisjonær og/eller via Norsk Tippings digitale løsninger. Kunngjøringen skal skje minimum 15 dager før endringen trer i kraft.