Samfunnsansvar og bærekraft

"Norsk Tipping skal være en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling og ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det er et mål å redusere selskapets fotavtrykk og bidra til å skape positive endringer i samfunnet." 

Målsettingen handler om at vi skal være bevisst på hvordan vi som selskap påvirker omverdenen gjennom vår virksomhet. Dette handler om etisk fremferd, hvordan selskapet påvirker samfunnet, at våre verdier speiler omverdens forventninger, samt at selskapet som en stor samfunnsaktør ikke påvirker samfunnet og miljøet negativt.

Målsettingen er konkretisert i fem hovedområder med flere undertema tilknyttet de forskjellige områdene:

Hovedområder samfunnsansvar og bærekraft

Som en styrking og tydeliggjøring av arbeidet med samfunnsansvar i tråd med de fem fokusområdene, har Norsk Tipping valgt å se sitt arbeid opp mot FNs bærekraftsmål.

Målene er betegnet som "verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030". 

Norsk Tipping skal bidra spesielt inn mot sju av målene:

Mål 3 (god helse og livskvalitet) i Norsk Tipping-kontekst dreier seg primært om arbeidet med å sørge for at færrest mulig nordmenn utvikler et problematisk forhold til spill, noe som er den viktigste delen av selskapets tredelte samfunnsoppdrag. Norsk Tipping er også norsk idretts største samarbeidspartner, i tillegg til at vi har bidratt med finansiering av små og store idrettsanlegg og den norske frivilligheten siden 1948. 

Mål 5 (likestilling mellom kjønnene) handler om å gi like muligheter uavhengig av kjønn. Målet er å oppnå likestilling og fremme kvinners og jenters stilling i samfunnet. Norsk Tipping jobber aktivt med problemstillingen i egen organisasjon, i tillegg til at vi jobber opp mot våre samarbeidspartnere for å bidra til en størst mulig grad av likestilling i samfunnet for øvrig.

Mål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) går på å stille krav til, og følge opp, selskapets leverandører slik at varer og tjenester som leveres til Norsk Tipping utarbeides i tråd med arbeidstaker- og menneskerettighetene, og ikke utnytter naturressurser eller lokalmiljø. 

Mål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), eller "fornuftig forbruk" som vi har valgt å kalle det i Norsk Tipping, handler om å redusere forbruket vårt til et nivå som er bærekraftig (møter dagens behov, samtidig som det ikke går utover kommende generasjoners behov). Norsk Tipping skal bidra til at det samlede forbruket reduseres gjennom å ha fokus på å kjøpe mindre, og stille krav til leverandører om at varer som kjøpes inn er av høyere kvalitet slik at de varer lenger og har større verdi for mottaker. 

Mål 13 (stoppe klimaendringene) henger tett sammen med mål nummer 12. Det handler om å begrense klimaendringene og redusere konsekvensene av dem. Målet orienteres ut fra Parisavtalen fra 2015 hvor målet er at temperaturen på jorda ikke skal stige mer enn 2 grader, men helst ikke mer enn 1,5 grader innen århundret er omme. Les mer om Norsk Tippings klima- og miljøarbeid her.

Mål nummer 16 (fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner) handler om å bidra til fred og rettferdighet gjennom å hindre at det forekommer økonomisk kriminalitet som korrupsjon og hvitvasking. Norsk Tipping skal sikre at selskapet har en etisk markedsopptreden, blant annet gjennom å ha nulltoleranse for korrupsjon, i tillegg til å jobbe i tråd med det internasjonale hvitvaskingsdirektivet.

Mål 17 (samarbeid for å nå målene) dreier seg om hvordan man må samarbeide på tvers med myndigheter, næringsliv, organisasjoner, etc. for å ha mulighet for å nå målene. Norsk Tipping jobber blant annet med NFF og andre organisasjoner i norsk idrett innen områder som utenforskap, mangfold og like muligheter.

Kontakt fagsjef for samfunnsansvar