Samfunnsoppdraget

 

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet som skapes fordeles til samfunnsnyttige formål. Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill. 

Ansvarlig

Den norske pengespillmodellen har tre hovedmål:  

  • Forebygge problemspill  
  • Forebygge økonomiske misligheter 
  • Begrense privat fortjeneste  

Målene er ikke likeverdige. Stortingsmeldingen om pengespill, som ble vedtatt med bredt, tverrpolitisk flertall i 2017, understreker at det primære målet for pengespillpolitikken er å sikre ansvarlig spill. Politikken skal ivareta hensynet til spilleavhengige, og sikre at spillene som tilbys ikke fører til at flere utvikler pengespillproblemer.  

Det er sosialpolitiske hensyn som ligger til grunn for denne politikken. Hensynet til ansvarlighet skal gå foran økonomiske hensyn.  

For Norsk Tipping betyr dette at ansvarlighetshensyn er innarbeidet i alle deler av virksomheten. Spillporteføljen utvikles for å styre mest mulig av markedet mot spill med laveste risiko for å utvikle pengespillproblemer, i hovedsak lotteriene. Markedsføringen av spill bygger opp under disse, samtidig som høyrisikospillene ikke markedsføres. En rekke ansvarlighetstiltak som tapsgrenser, spillregnskap og innebygde begrensninger i selve spillene er designet for å forebygge problemspill.  

 

Attraktiv

Norge er et lukrativt marked for utenlandske selskaper som tilbyr pengespill på nett uten norsk tillatelse. Derfor forutsetter den norske pengespillmodellen at Norsk Tipping tilbyr spill som er attraktive nok til å lede spillaktiviteten bort fra uregulerte aktører. Dette kalles kanalisering.   

Det regulerte spilltilbudet skal likevel ikke være slik at det skaper økte spilleproblemer. Hele formålet med kanalisering er nettopp at spilling hos regulerte aktører skal skje i ansvarlige former.  

 

Kanalisering

Målet om å kanalisere spillere er grunnen til at Norsk Tipping tilbyr nettkasino, nettbingo og liveodds. Dette er spill som i utgangspunktet gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer, men som tilbys for å gi denne kundegruppen et tilbud med gode ansvarlighetsrammer. Ansvarlighetstiltakene rundt risikospillene er derfor svært sentrale.  

Kanalisering kan skje på to måter. Enten ved at spillere hos uregulerte selskaper velger å flytte aktiviteten helt eller delvis over til regulerte aktører. Eller ved at kunder som ikke har spilt før velger det regulerte tilbudet framfor det uregulerte.  

Norsk Tipping har et uttalt mål om å kanalisere kunder til lotterispillene, som har lavest risikoprofil. Derfor ligger hovedtyngden av Norsk Tippings markedsføring på lotterier. Høyrisikospillene markedsføres ikke.  

Overskudd

Gjennom rasjonell drift skal Norsk Tipping legge til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til lovfestede, ideelle formål. Dette slås fast både i pengespilloven, Norsk Tippings vedtekter og statens eierskapsmelding.  

Overskudd er likevel et underordnet mål i pengespillpolitikken. Krav til effektiv drift må derfor ses i lys av ansvarlighetsmålet. Skjerpede ansvarlighetskrav vil ofte føre til både økte kostnader og tapte inntekter. Det er heller ikke nødvendigvis de mest kostnadseffektive spillene som gir størst kanaliseringseffekt og sosialpolitisk måloppnåelse på sikt.  

Selskapet leverer hvert år en rapport om effektiv drift til generalforsamlingen. De siste fem årene har Norsk Tippings kostnadsandel sunket fra ca. 33 prosent til ca. 27 prosent.  

Hele Norsk Tippings overskudd fordeles av Kultur- og likestillingsdepartementet, til formål som er nedfelt i pengespilloven.