Samfunnsoppdrag og visjon

«Vi gir drømmen en sjanse!» - det er vår visjon. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt om  i det ganske land, både for spillerne og for overskuddsmottakerne.

Vårt samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet.

Dette har vi gjort siden starten i 1948, og i løpet av disse årene har Norsk Tipping bidratt med over 162,1 milliarder kroner (prisjustert) til gode samfunnsformål – til glede for millioner av nordmenn. 

Eier

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet.

Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Kulturdepartementet gir tillatelse til innføring av nye spill og fastsetter spillereglene. Departementet avgjør også hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til premier.

Du kan lese Norsk Tippings vedtekter her. 

Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping eller statens eierskap i selskapet. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd. En god statlig styring gjennom Norsk Tipping er også en garanti for at overskuddet fra pengespill kommer samfunnet til gode.

 

Verdier-2

Ansvarsroller i pengespill

Reguleringen av spill i det norske markedet er tredelt med følgende ansvarsroller:

Kulturdepartementet
• Eier av Norsk Tipping. Beslutter hvilke spill som skal tilbys og fastsetter spillereglene
• Styrer fordelingen av selskapets overskudd

Norsk Tipping
• Drift av pengespill innenfor ansvarlige rammer
• Sørge for god og effektiv drift slik at mest mulig overskudd blir kanalisert tilbake til gode formål

Lotteri- og stiftelsestilsynet
• Løpende kontroll og tilsynsarbeid