blogg

Ny pengespillov: Dette er nytt fra 2023

Fra 1. januar trådte den nye pengespilloven i kraft. Her er noen av de viktigste grepene for å styrke den norske pengespillmodellen.

Fra nyttår gjelder en og samme lov for alle pengespilltilbydere i Norge.Foto: Norsk Tipping
Forfatterbilde Norsk TippingStianSelandPublisert:13. februar 2023Endret:14. februar 2023

I 2017 la regjeringen frem pengespillmeldingen Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk. Her varslet man at regjeringen ønsket å styrke den norske pengespillmodellen med å slå sammen lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven (hestespill) til en felles lov om pengespill. Denne trådte i kraft 1. januar 2023 sammen med en ny forskrift om pengespill, som erstattet syv gamle forskrifter.

1. Formål av rang

I den nye loven er det etablert en rangordning mellom formålene, der det er forebygging av spilleproblemer og andre negative konsekvenser som er hovedformålet. Lovens formål er:

a.      å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill

b.      å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte

c.      å legge til rette for at overskudd fra pengespill går til ikke-fortjenestebaserte formål.

2. En helhetlig tilnærming

Et viktig mål med ny pengespillov har vært å sikre en helhetlig, sammenhengende og systematisk pengespillpolitikk. Tidligere har ansvaret for pengespill på hest ligger i Landsbruks- og matdepartementet, mens Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har hatt ansvar for andre typer pengespill. Med den ny pengespillov er ansvaret for hele pengespillfeltet samlet i Kultur- og likestillingsdepartementet. Lotterinemnda blir klageinstans for alle vedtak som Lotteritilsynet har fattet med hjemmel i den nye loven.

3. Modell og enerettsaktører

I den nye pengespilloven er den norske pengespillmodellen videreført, der de to tilbydere er gitt enerett til å tilby spill som krever særlig offentlig kontroll som følge av høye premier, høy omsetning eller høy risiko for å skape spilleproblemer. Norsk Tipping er utpekt i loven som en av to enerettsaktører. For hestespill så tildeler regjeringen en tiårig tillatelse til å tilby pengespill på hest, og stiftelsen Norsk Rikstoto er tildelt denne tillatelsen. Enerettsaktørene får med den nye loven og forskrift et større ansvar for sitt eksisterende spilltilbud, derimot myndigheten til å fastsette spilleregler. Vesentlige endringer i spilltilbudet må omsøkes Lotteritilsynet, og helt nye spillkategorier vil i de fleste tilfeller innebære en forskriftsendring og med det offentlig høring.

4. Likere krav på tvers av aktører

Med den nye loven og forskriften blir det likere krav til alle regulerte aktører av pengespill. Tilbydere skal ha rutiner for internkontroll og skal gjøre risikovurderinger av sitt tilbud. Dette innebærer at man som pengespilltilbyder skal ha en dynamisk tilnærming for å nå det som er lovens hovedformål, å forebygge spilleproblemer. Mens det tidligere bare har vært Norsk Tipping og Rikstoto som har hatt krav om registrert spill og tapsgrenser, så blir dette nå også et krav for elektroniske spill i bingohaller. Det blir krav blant annet krav om mulighet for pause og utestengelse, og det blir forbud mot autoplay.

5. Strengt regulert markedsføring

Den nye forskriften gir strenge føringer for markedsføring av pengespill, som blant annet tidligere har vært regulert i egne retningslinjer for enerettsaktørene. Hovedregelen er at markedsføring skal være strengt begrenset til det som er nødvendig for å informere om spilltilbudet og kanalisere spillelyst. Det blir stilt krav om informasjonen i markedsføringen, visse markedføringsmetoder forbys og det blir ikke tillatt å bruke personer under 18 år i markedsføringen. Visse spillkategorier vil det ikke være tillatt å markedsføre i det hele tatt: KongKasino, Bingoria, Multix, Belago og databingo. Enerettstilbyderne skal tilpassede sin samlede markedsføring etter det markedsføringstrykket det er fra aktører som tilbyr pengespill i Norge uten tillatelse. Andre pengespilltilbydere utover enerettsaktørene skal påse at markedsføringen sin er moderat i innhold og omfang.

6. Styrkede håndhevingsmuligheter

Lotteritilsynet har fått nye virkemidler for å kunne håndheve pengespillregelverket. Tilsynet vil kunne fortsette å fatte vedtak om at norske banker må avvise inn- og utbetalinger til spillselskap uten norsk tillatelse, eller til selskap som formidler slike betalinger. Nytt er at også enkeltpersoner som markedsfører ulovlige pengespilltilbud kan risikere sanksjoner. Dette har ført til at flere utenlandske spillselskap har avsluttet sine samarbeid med norske kjendiser som har fungert som ambassadører for ulovlig pengespillaktivitet. Kultur- og likestillingsdepartementet har tidligere vurdert både DNS-varsling og -blokkering, for å informere eller hindre tilgangen til ulovlige pengespilltilbud. Det siste forslaget som var på høring var å bruke DNS-blokkering. Det er ikke inkludert i den nye loven, men ligger fortsatt til behandling i departementet.

 Her kan du lese den nye loven og her kan du lese den nye forskriften.

 Vil du eller din organisasjon vite mer om den nye pengespilloven og -forskriften? Ta kontakt på samfunnskontakt@norsk-tipping.no

 Artikkelforfatter Stian Seland er fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Tipping.

Relaterte artikler